kiểm toán báo cáo tài chính Unitsky String Technologies Inc

FinExpertiza-Bel LLC đã kiểm toán báo cáo tài chính của Unitsky String Technologies Inc. tuân thủ Luật “Kiểm toán” của Cộng hòa Belarus và các quy định kiểm toán quốc gia.

Theo ý kiến ​​của kiểm toán viên, báo cáo tài chính trình bày trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả tài chính của hoạt động kinh doanh và những thay đổi về tình hình tài chính của công ty, bao gồm cả các luồng tiền trong năm vào thời điểm đó. kết thúc theo luật pháp của Belarus. 

Một bản sao của tài liệu có sẵn ở đây .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.